1 Algemene bepalingen

1.1 De algemene voorwaarden van R.J.A. Cohen de Lara, gerechtsdeurwaarder te Amsterdam, eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34302379, hierna te noemen Cohen de Lara, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop -of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

1.4 Van een overeenkomst tussen Cohen de Lara en zijn opdrachtgever is eerst sprake, indien ofwel een door opdrachtgever verstrekte opdracht door Cohen de Lara schriftelijk is bevestigd, ofwel een dergelijke opdracht feitelijk door Cohen de Lara in behandeling is genomen. Tevens is Cohen de Lara gerechtigd om de opdracht zelf of door derden ten behoeve of namens opdrachtgever uit te voeren of te laten voeren.

1.5 Ambtelijke werkzaamheden. Onder ambtelijke werkzaamheden worden verstaan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

1.6 Niet- ambtelijke werkzaamheden. De niet- ambtelijke werkzaamheden omvatten onder meer: Incassowerkzaamheden: de werkzaamheden, welke beogen (buiten rechte) betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen;

Het geven van (juridische) adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren en/of begeleiden van (gerechtelijke) procedures, het redigeren van gerechtelijke stukken zoals dagvaardingen en conclusies, het redigeren van contracten, het voeren en/of begeleiden van onderhandelingen, en al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daaruit voortvloeit.

1.7 Opdrachtgevers.
Een opdrachtgever is een natuurlijk- of een rechtspersoon die Cohen de Lara een opdracht geeft om bepaalde werkzaamheden, dan wel diensten te verrichten, en welke opdracht door Cohen de Lara expliciet of stilzwijgend is geaccepteerd.

Tussenpersonen, zijn opdrachtgevers die beroepshalve juridische en/of incassowerkzaamheden verrichten. Hieronder worden verstaan advocaten,  gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, rechtsbijstandverzekeraars en aanverwante bedrijven.

Overige opdrachtgevers, ondernemingen (ongeacht in welke rechtsvorm deze worden gedreven), de overheid en particulieren.

1.8 Schuldenaar.
Degene, op wie de opdrachtgever of degenen voor wie de opdrachtgever optreedt een vordering of aanspraak pretendeert te hebben;

1.9 Geïncasseerde bedragen.
Betaling(en), welke Cohen de Lara van de schuldenaar, of van derden, incasseert, alsook de betalingen, welke de opdrachtgever rechtstreeks ontvangt nadat er een opdracht is verstrekt aan Cohen de Lara.

1.10 De grondslag.
De geïncasseerde bedragen ter zake van hoofdsom en rente.

2 Verplichtingen van de opdrachtgever

2.1 Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met de Cohen de Lara, alsmede hoofdelijk garant te staan voor nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen, waarbij de opdrachtgever als garant tevens hoofdelijk gehouden is de kosten van rechtsvervolging van de hoofdschuldenaar te vergoeden.

2.2 Indien de opdrachtgever in een lopende zaak een betaling ontvangt, dient hij Cohen de Lara daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Zo ook van het verzenden van een creditnota, dan wel wanneer hij goederen/roerende zaken retour ontvangt.

2.3 De opdrachtgever is verplicht Cohen de Lara volledig juist en tijdig te informeren over alle van belang zijnde informatie, waaronder schriftelijke bescheiden die
betrekking hebben op de zaak of anderszins van belang zijn of zouden kunnen zijn.

2.4 Cohen de Lara zal zoveel mogelijk en tijdig medewerking verlenen aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie zal verschaffen en zal in staan voor de juistheid van deze informatie. Cohen de Larais niet gehouden de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren.

2.5 Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig, of niet conform de afspraken ter beschikking van Cohen de Larais, of de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Cohen de Laravoldoen, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Cohen de Lara leiden. Opdrachtgever is zonder meer gehouden om extra kosten welke dientengevolge gemaakt moeten worden, aan Cohen de Lara te vergoeden. Alle directe en indirecte gevolgen van het niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking stellen van voornoemde informatie komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

3 Niet toerekenbare tekortkoming

3.1 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Cohen de Lara, alsmede iedere niet voorzienbare omstandigheid waardoor de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Cohen de Lara kan worden verlangt, gelden als niet toerekenbare tekortkomingen van Cohen de Lara. Cohen de Lara is daarvoor niet aansprakelijk.

3.2 Onder dergelijke omstandigheden worden onder meer verstaan bijzondere verkeers/weersomstandigheden, staking, ongeval of ziekte van personeel van de Cohen de Lara, beperkende overheidsmaatregelen, waaronder begrepen maatregelen van vreemde overheidsorganen, oorlog en oorlogsgevaar.

3.3 In geval van niet toerekenbare tekortkoming van Cohen de Lara heeft deze de  keuze om hetzij de nakoming met de duur van de belemmering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat Cohen de Lara tot enige schadevergoeding is gehouden.

4 Aansprakelijkheid

4.1 Cohen de Lara is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect, die de opdrachtgever heeft geleden of nog mocht lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade hem kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

4.2 Opdrachtgever is verplicht Cohen de Lara in de gelegenheid te stellen gemaakte fouten, onzorgvuldigheden en nalatigheid zelf zoveel mogelijk ongedaan te laten maken, de prestaties te complementeren en schade te verminderen.

4.3 Cohen de Lara verricht zijn werkzaamheden in opdracht en voor rekening en risico van de opdrachtgever en voorts is Cohen de Laragerechtigd om, indien dat naar het oordeel van de Cohen de Lara nuttig, wenselijk of nodig is, als gevolmachtigde en /of lasthebber namens Cohen de Laraop te treden en rechtshandelingen te verrichten.

4.4 Iedere aansprakelijkheid van Cohen de Lara is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door zijn gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht  plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van vier keer het factuurbedrag, of indien er nog geen factuur is opgemaakt, vier keer het fictief  factuurbedrag als ware het dat de factuur op moment van ontstaan van aansprakelijkheid opgemaakt zal worden conform het gestelde in deze algemene voorwaarden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Cohen de Lara beperkt tot € 50.000,–(zegge: vijftigduizend euro).

4.5 Cohen de Lara behoudt zich het recht voor om de communicatie met opdrachtgevers en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, e-mail en mobiel; voor inbreuk daarop door derden kan Cohen de Lara niet instaan. Voor eventuele als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Cohen de Lara niet aansprakelijk.

5 Beëindiging

5.1 Indien de opdrachtgever buiten Cohen de Lara om een regeling of schikking met de debiteur treft, de opdracht intrekt of niet binnen redelijke termijn reageert op berichten van
Cohen de Lara, dan is Cohen de Lara gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen en af te rekenen als ware de uit handen gegeven vordering geïncasseerd en wordt deze afgewikkeld conform het gestelde in artikel 6.6 , te weten over de oorspronkelijke hoofdsom van de door de opdrachtgever aangeboden vordering.

5.2 Indien Cohen de Lara voor of tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, dan is Cohen de Lara gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen en af te rekenen als ware de uit handen gegeven vordering geïncasseerd en wordt deze afgewikkeld conform het gestelde in art. 6.6, te weten over de oorspronkelijke hoofdsom van de door de opdrachtgever aangeboden vordering.

5.3 De vergoeding voor hetgeen reeds is gepresteerd wordt bij de beëindiging als in 5.2 bedoeld onmiddellijk opeisbaar.

6 Tarieven

Tenzij schriftelijk ander is overeengekomen zal Cohen de Lara voor de diverse door zijn te verrichten werkzaamheden de navolgende tarieven hanteren. Alle hierna te noemen tarieven en bedragen zijn exclusief btw en zullen periodiek door Cohen de Lara in redelijkheid kunnen worden aangepast en verhoogd:

6.1 Basisvergoeding. Cohen de Lara komt, zodra zij als gevolg van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht een dossier heeft moeten aanleggen en/of de gegevens van de opdracht in zijn administratie heeft moeten verwerken, als basisvergoeding het hieronder genoemde bedrag toe, vermeerderd met de eventueel gemaakte kosten en/of verschotten. Voor het overige zal het honorarium van Cohen de Lara worden bepaald als gevolg van de hieronder vermelde tarieven.

Aanleg dossier en basisvergoeding voor porti e.d.

€ 40,006.2 Informatiekosten

Informatie Gemeentelijke Basisadministratie via netwerk
Informatie Handelsregister (Kamer van Koophandel) vanaf
Informatie Kadaster vanaf
In formatie kenteken
Informatie verhaalsmogelijkheden (beperkt)
Informatie verhaalsmogelijkheden (uitgebreid)
Openbare publicatie Staatscourant

€ 5,79
€ 7,50
€ 25,00
€ 9,50
€ 35,00
€ 70,00
€ 25,00

Naast de hiervoor bedoelde algemene basisvergoeding en verschotten/kosten derden, is Cohen de Lara gerechtigd om aan de opdrachtgever de kosten door te belasten van ontvangen faxberichten, uit te printen email berichten alsmede het fotokopiëren van genoemde fax- en email berichten in de gewenste c.q. noodzakelijke hoeveelheden. Deze kosten
bedragen € 0,35 per pagina A4.

6.3 Tarieven incasso werkzaamheden
De tarieven over de incassowerkzaamheden worden berekend volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten 2012. Deze kosten worden, als deze verschuldigd zijn door de debiteur, verhaald op de debiteur. Deze tarieven zijn als volgt:

– 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €2.500 van de vordering (minimaal € 40,00);
– 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €2.500 van de vordering;
– 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €5.000 van de vordering;
– 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €190.000 van de vordering;
– 0,5% over het meerdere vande hoofdsom met een maximum van €6.775.

Bij zaken waarin niets is geïncasseerd en zaken waarbij een bedrag van € 250,00 of minder is geïncasseerd, brengt Cohen de Lara de opdrachtgever de basis vergoeding zoals bepaald onder 6.1 in rekening. Exclusief de verschotten. Cohen de Lara brengt de verschotten, onder meer bestaande uit informatiekosten, kosten van collega- deurwaarders, kosten van advocaten en griffierechten, voor zover rechtens mogelijk, volledig in rekening bij de debiteur.

6.4 Tarieven overige werkzaamheden
Voor andere door Cohen de Larate verrichten werkzaamheden die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden, zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand, zullen de kosten op uurbasis aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, waarbij een uurtarief wordt gehanteerd van € 125,00, Indien in het kader van de uitvoering van deze werkzaamheden noodzakelijkerwijs kosten aan derden moeten worden gemaakt, zullen deze kosten volledig aan de opdrachtgever worden doorberekend.

6.5 Indien uit een vonnis of beschikking is af te leiden of op andere wijze blijkt, dat bij de vaststelling van het salaris gemachtigde rekening is gehouden met de boven de hoofdsom gevorderde buitengerechtelijke kosten, zal Cohen de Lara gerechtigd zijn in rekening te brengen de helft, respectievelijk een derde van het normaal over de kale hoofdsom toe te kennen salaris gemachtigde, op basis van het liquidatietarief van de kantonrechters, zulks tot het hierboven genoemde maximumbedrag.

6.6 Indien Cohen de Lara (tevens) belast wordt met de afwikkeling van executoriale titels, is de opdracht gevende tussenpersoon aan Cohen de Lara (mede)verschuldigd de hierna te noemen afwikkelingskosten. Onder afwikkelingskosten worden verstaan: de kosten welke Cohen de Lara ingevolge deze voorwaarden berekent voor zijn werkzaamheden ter afwikkeling van zaken, nadat een dagvaarding is uitgebracht, een verzoekschrift is ingediend, dan wel een executoriale titel aan Cohen de Lara ten tenuitvoerlegging ter hand is gesteld.

6.7 De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten is het ontvangen bedrag, verminderd met de door Cohen de Lara aan de schuldenaar voor zijn ambtshandelingen in rekening gebrachte kosten, ongeacht of de betaling aan Cohen de Lara of aan de opdrachtgever rechtstreeks heeft plaatsgevonden.

De afwikkelingskosten bedragen:
– 5 % met een minimum van € 40,00 en maximum van € 750,00.

7 Tarieven ambtshandelingen opdrachtgevers

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zullen voor alle ambtshandelingen de hierna te noemen schuldenaarstarieven in rekening worden gebracht zoals door de Overheid afgekondigd en bekend gemaakt bij Algemene Maatregel van Bestuur (BTAG: Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders).

Voor ambtelijke spoedopdrachten die op de dag van ontvangst moeten worden uitgevoerd geldt een extra opslag van 100 % boven de schuldenaarstarieven.  Dit geldt tevens voor (spoed)opdrachten die op werkdagen buiten de normale kantooruren moeten worden uitgevoerd.

Voor ambtshandelingen zonder vast schuldenaarstarief zoals:

– betekening EU
– betekeningsverordening (voor verzendende instantie)
– exploot houdende opzegging huur
– herstelexploot (buiten schuld Cohen de Lara om)
– exploot gerechtelijke plaatsopneming
– exploot voorlopig deskundigenonderzoek
– exploot opzegging lidmaatschap coöperatie
– proces- verbaal van constatering

brengt Cohen de Lara zijn opdrachtgevers in rekening een bedrag van € 125,00 per uur of gedeelte van een uur, voor het bestuderen, redigeren en uitvoeren van de desbetreffende ambtshandeling. Dienen deze werkzaamheden buiten kantooruren, ’s avonds, ’s nachts of in het weekend uitgevoerd,dan wordt dit tarief verhoogd met 100%.

Verder berekent Cohen de Lara zijn opdrachtgevers voor de volgende ambtshandelingen of de daarmee verbonden werkzaamheden:

reserveringskosten slotenmaker
reserveringskosten verhuizers/ontruimers
proces- verbaal ontruiming per uur of gedeelte daarvan
proces- verbaal beslag RZ per uur of gedeelte daarvan
Voorbereiding tot politiebeslag, openbare verkoop gerechtelijke ontruiming

€ 17,50
€ 35,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 37,50

Cohen de Lara is aan de opdrachtgevers geen rentevergoeding verschuldigd voor de door Cohen de Lara geïncasseerde, maar nog niet aan de opdrachtgever afgedragen, bedragen.

7.3 Cohen de Lara is gerechtigd om met opdrachtgevers ten aanzien van de in deze voorwaarden vast gelegde tarieven afwijkende afspraken te maken, met instandhouding van de overige voorwaarden.

7.4 Betaling van een door Cohen de Lara verzonden declaratie dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Aan Cohen de Lara is vanaf de verzuimdatum tot aan de dag der algehele voldoening een rentevergoeding verschuldigd van 1% samengestelde rente per maand over het in de declaratie vermelde totaalbedrag.

7.5 De werkelijke schade welke Cohen de Lara lijdt teneinde betaling van zijn declaratie te verkrijgen, dient door de opdrachtgever geheel te worden vergoed. Tot deze schade behoort in ieder geval de door Cohen de Lara gemaakte buitengerechtelijke kosten, welke berekend worden op basis van het eerder genoemde Besluit vergoeding Buitengerechtelijk Incassokosten, alsmede de gemaakte gerechtelijke kosten. Over deze kosten is de in art. 7.4 verschuldigde rentevergoeding eveneens verschuldigd.

7.6 Indien de opdrachtgever Cohen de Lara in rechte betrekt en de vordering dan wel  het verzoek van de opdrachtgever niet wordt toegewezen, is de opdrachtgever gehouden om de volledige proceskosten van  Cohen de Lara te vergoeden en is daarover eveneens door de opdrachtgever een rentevergoeding als genoemd in artikel 7.4 verschuldigd.

7.7 Alle in deze algemene voorwaarden vermelde tarieven, honoraria, kosten en/of verschotten, zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.8 Jaarlijks zal indexering van de door Cohen de Lara gehanteerde tarieven plaatsvinden, waarbij aansluiting zal worden gezocht met het  indexeringspercentage dat van toepassing zal zijn op de schuldenaarstarieven als omschreven in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders BTAG.

8 Verschotten

Opdrachtgever is op grond van de door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) uitgevaardigde regelgeving gehouden er te allen tijde voor te zorgen dat er bij Cohen de Lara contante dekking aanwezig is voor zogenaamde “out-of-pocket-kosten” nog voordat die gemaakt worden. Out-of-pocket-kosten zijn in het kader van de opdracht gemaakte externe kosten, niet vallend onder de eigen verdiensten van Cohen de Lara, zoals advertentiekosten, informatiekosten (BRP( voormalig GBA), Handelsregister, UWV-polis, verhaalsonderzoek), griffierecht, kosten advocaat, kosten ontruimers, kosten slotenmaker, en dergelijke.

8.1 Cohen de Lara is gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van gemaakte en te maken kosten, dan wel door de opdrachtgever verschuldigde provisies, al dan niet berekend over de gehele portefeuille van de opdrachtgever.

8.2 Cohen de Lara is gerechtigd uit de gelden, die hij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door hem te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die Cohen de Lara voor die opdrachtgever heeft gemaakt of nog moet maken.

8.3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan het verzoek van Cohen de Lara om het gevraagde voorschotbedrag te voldoen, is Cohen de Lara gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, zonder dat daar een afzonderlijke ingebrekestelling voor noodzakelijk is en zonder dat hij aansprakelijk is of zal zijn voor de schade die de opdrachtgever, of derden dientengevolge lijden of kunnen lijden.

8.4 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan het verzoek van Cohen de Lara om het gevraagde voorschotbedrag te voldoen, is Cohen de Lara gerechtigd de opdracht terug te geven, zonder daarbij afstand te doen van zijn rechten op vergoeding van gemaakte kosten en de door de opdrachtgever verschuldigde provisie zoals bepaald in deze algemene voorwaarden en daarbij zijn rechten te behouden op vergoeding van de mogelijk door hem daardoor geleden schade.

9 Afdracht / Afrekening / Tussentijdse afrekening-declaratie / uitsplitsing

9.1 Opdrachtgever heeft recht op de door Cohen de Lara in het kader van de opdracht ontvangen gelden ter aflossing van hoofdsommen, rente en kosten, verminderd met de gemaakte verschotten en aan Cohen de Lara toekomende vergoedingen. Betalingen door of namens schuldenaren verricht aan Cohen de Lara danwel aan opdrachtgever, strekken eerst ter dekking van door of namens Cohen de Lara gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct aan Cohen de Lara toe.

9.2 Alle ontvangsten, inclusief incasso-, proces- en executiekosten, in het kader van de opdracht, worden gestort op de bijzondere (kwaliteits-) rekening, de zo genoemde derdengelden- rekening, van Cohen de Lara als bedoeld in artikel 19 van de Gerechtsdeurwaarderswet, waardoor deze gelden beschermd zijn tegen een eventueel faillissement van Cohen de Lara.

9.3 Cohen de Lara is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is.

9.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt Cohen de Lara aan opdrachtgever op portefeuille- niveau minimaal maandelijks tussentijds de ten behoeve van opdrachtgever ontvangen gelden af, onder aftrek van: de gemaakte verschotten, gemaakte kosten, gerealiseerde c.q. het evenredig deel van provisie en reservering voor nog te maken kosten, voor zover het opdrachtgever toekomende bedrag op portefeuille- niveau een bedrag van € 500,00 te boven gaat, behoudens eventuele verrekening als hiervoor onder 9.3 bedoeld.

9.5 Indien opdrachtgever een tussenpersoon is, wordt hij als rechthebbende beschouwd op grond van artikel 19 Gerechtsdeurwaarderswet en niet de afzonderlijke cliënten van die tussenpersoon.

9.6 Cohen de Lara is op grond van deze algemene voorwaarden door Opdrachtgever tijdens de behandeling van één of meerdere dossiers doorlopend gemachtigd en gerechtigd tot uitsplitsing van de ten behoeve van Opdrachtgever ontvangen gelden op de kwaliteitsrekening, rekening houdend met de aan Cohen de Lara toekomende verschotten en vergoedingen op portefeuilleniveau (het totaal van voor opdrachtgever in behandeling zijnde dossiers) en het uitgesplitste bedrag dat Cohen de Lara toekomt over te maken naar haar kantoorrekening. Cohen de Lara zal desgewenst maandelijks aan Opdrachtgever een overzicht verstrekken, een zogenaamd kwaliteitsoverzicht, waaruit de uitsplitsing blijkt. Dit kwaliteitsoverzicht geeft inzicht in de bewaarplicht van de totale onderhanden zijnde dossiers op portefeuilleniveau met verbijzondering van de onderliggende dossiers.

9.7 Cohen de Lara is bevoegd op dossierniveau tussentijds gemaakte verschotten, ambtelijke werkzaamheden, processalaris en gerealiseerde vergoedingen aan opdrachtgever in rekening te brengen, onder aftrek van voor opdrachtgever ontvangen gelden, door middel van een tussentijdse afrekening- declaratie.

10 Geschillen

In alle voorkomende gevallen worden geschillen uitsluitend voorgelegd aan de gewone rechter te Amsterdam, en is het Nederlandse recht van toepassing.

11 Wijzigen algemene voorwaarden en vindplaats

11.1
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden eveneens gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder nummer 34302379.

11.2 Cohen de Lara is gerechtigd om wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Die hebben in de overeenkomsten met de opdrachtgever geldingskracht nadat deze gewijzigde algemene voorwaarden aan de opdrachtgever zijn toegezonden.

11.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Cohen de Lara indien toezending als bedoeld onder 11.2 is uitgebleven.

11.4 Deze algemene voorwaarden staan gepubliceerd op onze website www.cdl-legal.nl en zijn door iedereen te downloaden.

Op eerste verzoek worden deze algemene voorwaarden door Cohen de Lara aan de opdrachtgever toegezonden
.